Obsługa Kadrowo - Księgowa

Zapewniamy skuteczną optymalizację podatkową w ramach obowiązującego prawa - po co płacić więcej, jak można płacić mniej!

automatyzacja procesów księgowych
dostęp do dokumentów online

 

elektroniczny obieg dokumentów
bezpieczna archwizacja dokumentacji
 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych m.in. CIT, PIT, VAT oraz pozostałych obligatoryjnych wymaganych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT, UE oraz dokonywanie rozliczeń, związanych z obrotem WNT i WDT,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w tym sporządzenie ewidencji, przebiegu pojazdu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian na kapitale własnym),
 • monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów,
 • monitorowanie zobowiązań i należności (potwierdzanie sald),
 • pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji w chwilą podjęcia działalności gospodarczej (zgłoszenia do urzędów, wybór formy opodatkowania, wstępna analiza optymalizacji podatkowej),
 • audyt ksiąg handlowych pod względem poprawności ich prowadzenia w obszarze  bilansowym i podatkowym,
 • analizy i raporty controllingowe ze szczególnym uwzględnieniem rentowności oraz płynności przedsiębiorstwa,
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
 • opracowywanie procedur obiegu dokumentów,
 • reprezentacja podczas  kontroli (podatkowe, audyt księgowy, itp.).

Administracja kadr

 • Prowadzenie teczki akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń,
 • naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystanych urlopów,
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej m.in. z nieobecnościami pracowników

Administracja płac

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych
  przychodów,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • obsługa rozliczeń PFRON oraz składanie deklaracji e-PFRON,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac dla członków Rad Nadzorczych,
 • sporządzanie deklaracji  podatkowych PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 8C,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA).